Edwin Martens Fotograaf
 

Privacy verklaring.

Edwin Martens, fotograaf, respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige

transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

*Artikel 1 - Wettelijke bepalingen*
1. Website (hierna ook “de website”): Edwin Martens Fotograaf
 

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna
ook: “De beheerder”): Edwin Martens, Fotograaf, gevestigd te Zandweg
12, 6871 TT Renkum,

*Artikel 2 - Toegang tot de website*
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult
deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt
worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire
doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het
bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

*Artikel 3 - De content van de website  *
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties,
(animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische
applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site
zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele
eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing,
op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan,
met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste
verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig
inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan
wel het afzien van rechtsvervolging.

*Artikel 4 - Het beheer van de website*
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
* de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen,
onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
*
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan
verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving
of in strijd is met internet-etiquette
*
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te
kunnen voeren

*Artikel 5 - Verantwoordelijkheden*
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen,
moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website,
waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk
is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen
verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen
om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere
virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk
voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen
u worden gevoerd:
*
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
*
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf
oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw
verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van
iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw
gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij
dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

*Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens*
Uw gegevens worden verzameld door Edwin Martens Fotograaf. Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens,
een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn
voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden
hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van
relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw
bestellingen.

*Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens*
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage
van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking
van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking
bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze
rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen
via Fotograaf@edwinmartens.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een
geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder
vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw
verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal
van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden
verlengd.

*Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens*
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de
bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens
nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen
verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die
autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de
bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot
bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het
verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het
vragen van de gegevens.

*Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen*
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze
niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende
adres: Fotograaf@edwinmartens.nl.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens
tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van
enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De
beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

*Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens*
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en
bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

*Artikel 11 - Cookies *
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website
geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat
gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan
worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in
te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden
van sessie- en inloginformatie.
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het
bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen,
populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de
communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften
van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites
bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
- Geen overige cookies
4.
Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de
verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen
van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de
volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq>

*Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten*
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de
website kunnen geen rechten worden ontleend.

*Artikel 13 - Toepasselijk recht*
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van
de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele
geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een
wettelijke uitzondering van toepassing is.

*Artikel 14 - Contact*
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt
u zich richten tot: Edwin Martens, Fotograaf@edwinmartens.nl.

*Artikel 15 - Toeschrijving*
Deze privacyverklaring is van toepassing sinds  tot nader order.

E-mailen
Instagram